ข้อมูลตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง สุรินทร์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบุฤาษีเดิมขึ้นกับตำบลเมืองที ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครองจำนวน 10 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาพื้นเมือง

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแร่ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสลักใด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง และทอผ้าไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 50 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้เส้นทาง ถนนสุรินทร์ - ศรีขรภูมิ ระยะทางห่างจากอำเภอ 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
2.สถานีอนามัย 1 แห่ง
3.วัด 3 แห่ง
4.โรงเรียน 4 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม ผ้าไหมทอมือลายพื้นบ้าน ทอจากเส้นไหมธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง สุรินทร์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง สุรินทร์