ข้อมูลตำบลตระแสง อำเภอเมือง สุรินทร์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลคอโค ความเดิม ต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่า กันแสง ขึ้นอยู่เรียงรายริมหนองน้ำในตำบล แต่ชื่อไม่เป็นมงคลจึงเปลี่ยนเป็นตระแสงมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบ ดินปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลคอโค อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลนาบัว อำเภอเมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลเฉนียง อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลสวาย อำเภอเมือง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าครบทั้ง 12 หมู่บ้าน
ประปา 10 หมู่บ้าน
โทรศัพท์ 12 หมู่บ้าน

การเดินทาง

จากอำเภอเมือง มาตามถนนสุรินทร์ -กระสังข์ เข้าสู่ตำบลตระแสง ระยะทาง ประมาณ 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ

สถานที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิ ข้าวสารหอมมะลิขาวและข้าวสารหอมมะลิแดง
2 ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ปราศจากสารเคมีและสารพิษทุกชนิด มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน สมบูรณ์ หุงแล้วมีกลิ่นหอม น่ารับประทาน
3 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สินค้าโอทอป ตำบลตระแสง อำเภอเมือง สุรินทร์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตระแสง อำเภอเมือง สุรินทร์