ข้อมูลตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ สุรินทร์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบุแกรงเป็นตำบลที่เก่าแก่ตั้งมานานแล้ว ประชาชนพูดภาษาส่วย เขมร และไทยอีสาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจอมพระ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบุแกรง บ้านประวิทย์ บ้านตาบอด บ้านว่าน บ้านอาคต บ้านหนองขอนใหญ่ บ้านตะเคียน บ้านขาม บ้านอาแวะ บ้านอาผอ บ้านขาม บ้านเสียงชัย บ้านโนนพลวง บ้านสระตาปาน และบ้านโนนสวายน้อย

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย ที่ราบสูง มีพื้นที่ทั้งหมด 48 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตากูด กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีสิ่งสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโดยถนนลาดยาง อำเภอจอมพระ-อำเภอศีขรภูมิ ระยะทางประมาณ 11 กม. ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ถึงที่ทำการ อบต.บุแกรง ประมาณ 40 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1. ห้วยระหาร
2. วัด 7 แห่ง
3. สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
5. โรงเรียนระดับมัธยม 1 แห่ง
6. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมทอมือ ใช้การทออย่างแน่นหนา ละเอียดอ่อน สีไม่ตก โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของตัวไหมเอง
2 ผ้าไหมทอมือลายขัดพื้นฐาน ผ้าไหมทอมือลายขัดพื้นฐาน
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมีข้อ ดอกพิกุล ผ้าไหมสีพื้น ผ้าขัดด้ายลายมัดหมี่ ฝีมือประณีต สวยงาม
4 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ สุรินทร์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ สุรินทร์