ข้อมูลตำบลไพล อำเภอปราสาท สุรินทร์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไพลเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปราสาท มีหมู่บ้านในความปกครอง 12 หมู่บ้าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งตำบลคนแรกคือ นายเสียง ปัจจุบันมีนายสงบ ดนเสมอเป็นกำนัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลไพลเป็นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างและเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

-มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
-มีโทรศัพท์สาธารณะใช้

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ไปตามเส้นทางสายเชื้อเพลิง-ตาปาง ระยะทางจากอำเภอปราสาทถึงตำบลไพลประมาณ 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสานไม้ไผ่

สถานที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
2.วัด จำนวน 4 แห่ง
3.โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง
4.สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องจักสานไม้ไผ่ เครื่องจักสานทำจากไม้ไผ่ ฝีมือประณีต สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลไพล อำเภอปราสาท สุรินทร์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไพล อำเภอปราสาท สุรินทร์

กลุ่มจักสาน
สุรินทร์