ข้อมูลตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด สุรินทร์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสำเภาลูน ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2534 โดยแยกการปกครองจากตำบลสะเดา ปัจจุบันมี 10 หมู่บ้าน 869 ครัวเรือน

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร (31,250 ไร่) คิดเป็นร้อยละ10.44 ของพื้นที่อำเภอบัวเชด มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับดอน ดินร่วนปนทราย มีลำห้วยเสียดสะเอิง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

1.มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 95 ของจำนวนประชากร
2.มีระบบประปาทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน
3.โทรศัพท์สาธารณะ 18 เครื่อง

การเดินทาง

1. สายอำเภอบัวเชด ผ่านบ้านโนนสังข์ บ้านแกรง และบ้านสวาท ระยะทาง 7 กิโลเมตร
2. สายอำเภอบัวเชด ผ่านบ้านระมาดค้อ บ้าโคกสมอง บ้านใหม่พัฒนา ระยะทาง 6 กิโลเมตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สุ่มไก่ เป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด สุรินทร์