ข้อมูลตำบลตากูก กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ สุรินทร์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตากูก เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสุรินทร์ มีเขตการปกครองจำนวน 13 หมู่บ้าน ปี 2535 ได้มีการแบ่งแยกตำบลปราสาททองและมีเขตการปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยมีนายประมวล ชาวนา เป็นกำนัน ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 โดยรวมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ตำบลเขวาสินรินทร์ ตำบลบบ้านแร่ ตำบลปราสาททอง ตำบลตากูก และตำบลบึง ตำบลตากูกได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539

พื้นที่

ตำบลตากูก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ ห่างจากกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 43.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,048 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบึง กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ และตำบลบุแกรง อำเภอจอมพร จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปราสาททอง กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันอก ติดต่อกับ ตำบลแตล กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,471 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่อำเภอโดยเส้นทางรถยนต์ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ถนนราดยางตลอดเส้นทาง เส้นทางสู่ตำบลอื่น ๆ เป็นถนนราดยางเชื่อมต่อกันทุกเส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมลายอันปรม

สถานที่

1. โรงเรียนประถม 4 แห่ง
2. 2.โรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง
3. วัด 5 แห่ง
4. สถานีอนามัย 1 แห่ง
5. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

ร้านอาหาร
1 ครัวกำนัน หมู่ 2 ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหว อาหารตามสั่ง ปลาคังลวก ลาบต่าง ๆ
2 ร้านองุ่นโภชนา หมู่ 1 ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหว อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (คุณสมจิตร) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผ้าไหม ผ้าไหมพื้นเมืองลายอันปรม เป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุรินทร์
4 สร้อยคอประคำระย้า สร้อยคอประคำระย้า

สินค้าโอทอป ตำบลตากูก กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ สุรินทร์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตากูก กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ สุรินทร์