ข้อมูลตำบลโพนข่า อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพนข่า จัดตั้งเมื่อปี 2340 แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำธรรมชาติล้อมรอบ

พื้นที่

เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประมาณ 4 กม. ประชากรมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมกัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ, ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตะดอบ, ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,443 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถโดยสารตามถนนลาดยางสายศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ทางหลวงหมายเลข 221 ระยะทาง 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าหนังเทียม

สถานที่

อ่างเก็บน้ำห้วยซัน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าหนังเทียม ตัดเย็บกระเป๋าจากหนังเทียม รูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาด
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง ศรีสะเกษ