ข้อมูลตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพนค้อ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโพนค้อ หมู่ 2 บ้านโพนค้อ หมู่ 3 บ้านยานาง หมู่ 4 บ้านกลาง หมู่ 5 บ้านโนน และหมู่ 6 บ้านตะวันออก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากไม้ไผ่ (ก่องข้าว, กระด้ง, ตะกร้า)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานจากไม้ไผ่ (ก่องข้าว, กระด้ง, ตะกร้า) เป็นข้าวของเครื่องใช้ที่สานมาจากไม้ไผ่ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง มีให้เลือกมากมาย เช่น ก่องข้าว, กระด้ง, ตะกร้า ฯลฯ
2 พลาสติกจักรสาน พลาสติกจักรสาน

สินค้าโอทอป ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ