ข้อมูลตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพนเขวาเป็นตำบลเก่าแต่ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2394 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 150 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูด
ภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 24,280 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.หนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.โพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลักคือทำนา
รองลงมาได้แก่ หัตถกรรมผ้า, ปลูกพริก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางรถยนต์ เส้นทางศรีสะเกษไปอุบลราชธานีกิโลเมตรที่ 9
2. ทางรถไฟ เส้นทางศรีสะเกษไปอุบลราชธานี สถานีบ้านหนองแวง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่, พริก

สถานที่

1)วัดบ้านโพนเขวา
2)สภต.โพนเขวา
3)สถานีรถไฟหนองแวง
4)แม่น้ำมูล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดนักเรียน ชุดนักเรียน
2 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นการนำเส้นใยไหมมามัดเป็นลวดลายต่าง ๆ แล้วนำมาทอเป็นผืน
3 พริกป่น, พริกแห้ง พริกสดมาแปรรูปก่อนจำหน่ายโดยการทำเป็นพริกแห้ง

สินค้าโอทอป ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง ศรีสะเกษ