ข้อมูลตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบัวน้อย เริ่มแรกมี 5 หมู่บ้าน รวมกันจัดตั้งเป็นตำบลขึ้น ได้แก่ บ้านบัวน้อย, บ้านพันลำ, บ้านแวง, บ้านขาม และบ้านเทิน ปัจจุบันตำบลบัวน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านแวง, หมู่ที่ 2 บ้านเทิน, หมู่ที่ 3 บ้านขาม, หมู่ที่ 4 บ้านบัวน้อย, หมู่ที่ 5 บ้านพันลำ, หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย, หมู่ที่ 7 บ้านโนนปอ, หมู่ที่ 8 บ้านเทิน, หมู่ที่ 9 บ้านหนองแสง, หมู่ที่ 10 บ้านขาม, หมู่ที่ 11 บ้านเทิน

พื้นที่

สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบ แบบลอนเรียบ พื้นที่สูง อยู่ทางทิศเหนือ ลาดต่ำลงมาทางทิศใต้ ทางตอนใต้ มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน มีพื้นที่รวม 30,050 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,165 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 11 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอกันทรารมย์ เส้นทาง ศรีสะเกษ - อุบลฯ ระยะทาง 20 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

สถานที่

1. วัดป่าดงเมืองซ้าย
2. วัดบ้านเทิน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
3 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากวัถตุดิบธรรมชาติ ยาสระผม สบู่ น้ำยาล้างจาน ครีมนวดผม

สินค้าโอทอป ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ ศรีสะเกษ