ข้อมูลตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเสาธงชัย เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 จนถึงปัจจุบัน 16 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทรลักษณ์ ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเสาธงชัย บ้านภูมิซรอล บ้านซำเม็ง บ้านหนองเม็ก บ้านหนองตึก บ้านพรทิพย์ บ้านหัวทด บ้านห้วยน้ำใส บ้านโนนสว่างพัฒนา บ้านโนนเจริญ บ้านหนองเม็กน้อย

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 67.503 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,940 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ภูผาหมอก, ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ปอ ทำสวนผลไม้

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ถึงสระบุรีเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปนครราชสีมา จากนครราชสีมาเลี้ยวขวาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 224 โชคชัย-เดชอุดม เข้าเขตตำบลกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ แล้วมุ่งหน้าลงใต้เจอทางแยกให้มุ่งตรงมาทางใต้ ใช้เส้นทางกันทรลักษณ์-เขาพระวิหาร ใช้ระยะทางอีกประมาณ 25 กิโลเมตร ก็จะถึงเขต ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลิตภัณฑ์

แตงกวาน้ำหยด,ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง

สถานที่

1.วัดป่าภูสวรรค์
2.ปราสาทโดนตรวน
3.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
4.ผามออีแดง
5.น้ำตกภูละออ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 โดยมีอาณาเขตติดพื้นที่ตำบลเสาธงชัย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือผามออีแดง ปราสาทโดนตรอน และเป็นเส้นทางผ่านเข้าชมปราสาทเขาพระวิหาร ประเทศกัมพูชา
2 น้ำตกภูละออ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก มีพื้นที่ ติดตำบลเสาธงชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และสวยงามตลอดมา

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารคนใต้ เลขที่ 300 บ้านภูมิซรอลใหม่ หมู่12 ต.สำธงชัย อ.กันทรลัก อาหารตามสั่ง ทุกประเภท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
2 ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
3 แตงกวาน้ำหยด สด สะอาด ปลอดสารพิษ

สินค้าโอทอป ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ