ข้อมูลตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดองกำเม็ด มีพื้นที่ทั้งหมด 32.4 ตร.กม. อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างดี เช่น บุญบั้งไฟ บุญเข้าพรรษา ออกพรรษา รำแม่มด บวชนาค เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยึดถือกันมาแต่เดิม

พื้นที่

ตำบลดองกำเม็ด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 1,240 ครัวเรือน ตั้งอยู่บริเวณที่ราบมีลำห้วย 3 ลำห้วย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา/ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,268 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 40 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากถนนสายขุขันธ์-ศรีสะเกษ บางหมู่บ้านตั้งอยู่ติดถนน บางหมู่บ้านต้องเดินทางโดยใช้รถส่วนตัวหรือ
รถจักรยานยนต์ ระยะทาง 1 กม.

ผลิตภัณฑ์

สิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม

สถานที่

1) โรงเรียน
2) วัด/สำนักสงฆ์
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4)องค์การบริหารส่วนตำบล
5) คริสตจักร 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มะม่วงแช่อิ่ม
2 สิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม หมอนถักด้วยไหมพรมหลากสีสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ