ข้อมูลตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยเหนืออยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอขุขันธ์มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านห้วย หมู่2 บ้านสนวน หมู่3 บ้านหาด หมู่4 บ้านพราน หมู่5 บ้านเรียม หมู่6 บ้านภูมิ หมู่7 บ้านเจ็ก หมู่8 บ้านตะแบก หมู่9 บ้านชำแระตะวันตก หมู่10 บ้านชำแระกลาง หมู่11 บ้านชำแระเหนือ หมู่12 บ้านสะอางค์ หมู่13 บ้านบก หมู่14 บ้านตาปิ่น

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลห้วยเหนือ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม บริเวณด้านทิศตะวันตกและตอนกลางของตำบลเป็นที่ดอนส่วนทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยใต้, ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ลมศักดิ์, ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยสำราญ, ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,551 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

จากอำเภอขุขันธ์เดินทางไปยังตำบลห้วยเหนือ ได้ 3 เส้นทาง คือ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 สายขุขันธ์-ศรีสะเกษ,ถนน ยธ. สายขุขันธ์ – สะเดาใหญ่ และ ถนน รพช. สาย ศก 3168 บ้านชำแระ - สนวน

ผลิตภัณฑ์

จักสานไม้ไผ่ครุน้อย, เสื้อถักโครเชต์

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ