ข้อมูลตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นตำบลสิ เมื่อปี 2500 ได้ขอแยกการปกครองมาเป็นตำบลกระหวัน มีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกหมู่บ้านโตง ออกจากบ้านระหาร เป็นหมู่ที่ 10 และเมื่อประมาณปี 2512 ได้แยกบ้านกันจดใหม่ออกจากบ้านกันจด หมู่ 7 เป็นหมู่ 11 และปี 2530 ได้แยกบ้านจะเนียวพัฒนา ออกจากบ้านจะเนียว หมู่ 6 เป็นหมู่ 12 ปัจจุบันตำบลกระวันอยู่ในเขตความปกครองของอำเภอขุนหาญจังหวัด
ศรีสะเกษ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขุนหาญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 11 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดกับอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ จรดกับตำบลสิ อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก จรดกับตำบลไพรและตำบลโพธิ์วงศ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก จรดกับตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ถนนลาดยางสายขุนหาญ-ศรีสะเกษ จากอำเภอขุนหาญถึงตำบลกระหวัน ระยะทาง 5 กม. และถนนลาดยางสายโชคชัย-เดชอุดม
ผ่านตำบลกระหวันด้านทิศเหนือของตำบล

ผลิตภัณฑ์

ขนมโมจิ

สถานที่

1) โรงเรียน 6 แห่ง
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมโมจิ เป็นขนมอบชนิดต่าง ๆ หอมหวานอร่อย สะอาดถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ