ข้อมูลตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลละลมเดิมขึ้นอยู่กับตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ได้แยกออกมาเป็นตำบลละลม เมื่อปี 2517 และขึ้นกับอำเภอภูสิงห์ เมื่อปี 2534 ปัจจุบันมี 13 หมู่บ้าน ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี 2540 โดยมี นายเทพ สุขแจ้ง เป็นกำนันคนแรก และ นางเสทือน มากนวล เป็นกำนันคนปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเป็นพื้นที่ลุ่ม มีห้วยสำราญ และคลองโสนาย มีหนองระหารใหญ่ ประมาณ 250 ไร่ ซึ่งเป็นจุดยืนของตำบลมีน้ำตลอดปี มีปลาตัวใหญ่ มีนกเป็ดน้ำมาก นกยูงน้ำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ห้วยตามอญ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เสดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 5,100 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 758 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ระยะทางจากอำเภอภูสิงห์ ถึงตำบลละลม 12 กม. เป็นถนนลูกรัง 2 กม. ถนนลาดยาง 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาล้างจาน, ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

สถานที่

1)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 1 แห่ง
3) โรงเรียน 2 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจานที่ทำมาจากน้ำด่าง จุลินทรีย์ เอ็ม70 ผงผ่องกรดมะนาว
2 ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

สินค้าโอทอป ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ