ข้อมูลตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลหนองฮางขึ้นอยู่กับตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษณ์ ต่อมาได้แยกมาเป็นตำบลหนองฮาง ที่ใช้ชื่อว่าหนองฮางเพราะตั้งชื่อตามชุมชนใหญ่ คือบ้านหนองฮาง หมู่ที่ 1 ปัจจุบันได้แยกเป็น 3 หมู่บ้าน บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 3 และบ้านวังทอง หมู่ที่ 12

พื้นที่

อบต.หนองฮาง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 12 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า จักรสานเข่งปลาทู

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงแผ่นดิน (รพช.) บ้านไผ่หนองแคน – บ้านเสียว ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทาง อก.ศก. หมายเลข 3030 (บ้านตูม – ไร่เจริญ) ระยะทาง 22 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมแพรวา ไม้กวาดดอกหญ้า งานสาน เข่งปลาทู

สถานที่

1) วัดป่าบ้านหนองฮาง
2)สถานีอนามัยบ้านหนองฮาง
3)โรงเรียนบ้านหนองฮาง
4) โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
5) โรงเรียนบ้านกุดผักหนาม
6) โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
7) โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่/ผ้าไหมแพรวา เป็นผ้าขนาดกว้าง 65 ซม. ยาว 5.65 เมตร เ เป็นลายขิดครึ่งหนึ่งและสีพื้นอีกครึ่งหนึ่ง
2 เข่งปลาทู โดยผลิตภัณฑ์ที่จัดทำนั้นจัดทำจากไม้ไผ่ ซึ่งขนาดที่ผลิตนั้นมีขนาดเล็กและขนาดกลาง จัดทำตามใบสั่งของลูกค้า
3 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า มีขนาดยาว50-60 ซ.ม. ลักษณะคงทนถาวร จำหน่าย ด้ามละ 10 บาท ราคาขายส่ง ขายปลีก ด้ามละ 12 บาท

สินค้าโอทอป ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ ศรีสะเกษ