ข้อมูลตำบลกระโสบ อำเภอเมือง อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ 170 ปี ในอดีต ได้มีลูกหลานของพระวอพระตา ได้ย้ายอพยพมาจากหนองบัวลำภูมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหมากหมี่ จากนั้นพ่อใหญ่กระโสได้เคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ริมหนองกระโสบ ซึ่งเป็นหนองใหญ่อุดมสมบูรณ์มากจึงขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อย ๆ ต่อมาจึงตั้งเป็นตำบล ชื่อว่า ต.กระโสบ ตราบเท่าทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้มีนายประมูล ประสาทศรี เป็นกำนัน และ ต.กระโสบจัดตั้งเป็น อบต.กระโสบ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2540 มี 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 58 ตร.กม. หรือ ประมาณ 36,250 ไร่ และสภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง เป็นดินปนทราย และดินเหนียว พื้นที่ส่วนมากเป็นที่นา และป่าโปร่งเหมาะสำหรับทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนมดแดง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกุดลาด และ กิ่งอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไร่น้อย และ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าครบทั้ง 11 หมู่บ้าน แต่ยังขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
- มีประปาชนบทครบ 11 หมู่บ้าน แต่ยังบริการไม่ทั่วถึงที่หมู่ที่ 4
- ยังไม่มีคู่สายโทรศัพท์ สำหรับโทรศัพท์สาธารณะใช้การไม่ได้

การเดินทาง

1. เส้นทางสายบ้านปลาดุก - กระโสบ ระยะทาง 6 กม. ถนนลาดยาง
2. เส้นทางสายนามึน - บ่อหวาย - กระโสบ ถนนลาดยาง ระยะทาง 12 กม.
3. เส้นทางปากน้ำ - กระโสบ ถนนลาดยาง ระยะทาง 2 กม.

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

สถานที่

1. วัด, โรงเรียน
2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
3. โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา
4. โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์
5. มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาขาดงมะไฟ
6. ที่สาธารณะหนองกระโสม
7. วัดบ้านดอนนกชุม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว กระติบข้าว
2 เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน และขรุไส่ปลา ซึ่งทำจากไม้ไผ่โดยเฉพาะ

สินค้าโอทอป ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง อุบลราชธานี

กลุ่มจักสานไม้ไผ่
อุบลราชธานี
นภาผ้าฝ้าย
อุบลราชธานี