ข้อมูลตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2537 นายบัวพา สายแวว กำนันตำบลหัวเรือได้แยกตำบลขึ้เหล็กแยกออกมาจากตำบลหัวเรือ ซึ่งเดิมตำบลหัวเรือมี 18 หมู่บ้าน แยกออกมาเป็นตำบลขี้เหล็กซึ่งมีหมู่บ้านเมื่อเริ่มตั้งตำบลจำนวน 8 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแต้ (เดิมเป็น หมู่ที่ 2), หมู่ที่ 2 บ้านขี้เหล็ก (เดิมเป็น หมู่ที่ 8), หมู่ที่ 3 บ้านสว่าง(เดิมเป็น หมู่ที่ 11), หมู่ที่ 4 บ้านหนองตอแก้ว (เดิมเป็น หมู่ที่ 14), หมู่ที่ 5 บ้านนาไหทอง (เดิมเป็น หมู่ที่ 15), หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งคำไผ่ (เดิมเป็น หมู่ที่ 16), หมู่ที่ 7 บ้านคำเจริญ (เดิมเป็น หมู่ที่ 17), หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ (เดิมเป็น หมู่ที่ 18)

พื้นที่

ตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ จ.อุบลราชธานี ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยางสักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ (โค, กระบือ, ไก่)

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,295 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 70 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนชยางกูร (ทางหลวงหมายเลข 212) จากตัวอำเภอเมืองอุบลราชธานี ระยะทาง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบรสมันเทศ, รสฟักทอง

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต.ขี้เหล็ก
2. สถานีอนามัย
3. โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
4. โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว
5. โรงเรียนบ้านสว่าง
6. โรงเรียนบ้านหนองแต้

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าสานพลาสติก กระเป๋าสานพลาสติก
2 ข้าวเกรียบรสมันเทศ, รสฟักทอง นำมันเทศ และฟักทองมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ รสดี กรอบ มัน อร่อย
3 เสื้อสำเร็จรูป เสื้อสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง อุบลราชธานี