ข้อมูลตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิม ต.เก่าขาม เป็นเขตการปกครองของ ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี แล้วแยกออกเป็นตำบลเก่าขาม เมื่อ พ.ศ. 2530 โดยมีนายพุด โพธิทัดเป็นกำนัน มีหมู่บ้านเริ่มแรกจำนวน 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีจำนวน 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

เนื้อที่ 74.95 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินร่านปนทราย มีลำห้วย 12 สาย เหมาะแก่การปลูกข้าว ข้าวโพด ปอแก้ว มันสำปะหลัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตาเกา กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานีและตำบลโซง อ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อาชีพ

อาชีพหลักทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 120 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอน้ำยืน โดยรถโดยสารประจำทาง ระยะทาง 12 กม. เป็นถนนลาดยาง และสามารถนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เข้าสู่แต่ละหมู่บ้านในตำบล (ทางหลวงแผ่นดินน้ำยืน - ท่าโพธิ์ศรี 2171)

ผลิตภัณฑ์

การเพาะเห็ด

สถานที่

1. วัดบ้านเก่าขาม
2. อบต.เก่าขาม
3. โรงเรียนบ้านเก่าขาม
4. โรงเรียนบ้านหนองทิพ
5. โรงเรียนบ้านคำกลาง
6. ป่าสงวนแห่งชาติ
7. กลุ่มออมทรัพย์การผลิตศรีทอง - หนองทิพย์
8. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพื่อชุมชน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 การเพาะเห็ด เห็ดฟาง, เห็ดนางฟ้า, เห็ดขอนขาว, ก้อนเชื้อเห็ด
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

สินค้าโอทอป ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี