ข้อมูลตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านสะพือเป็นบ้านที่เก่าแก่แต่โบราณ และไม่สามารถจะทราบได้ว่า วัน เดือน ปี ที่ตั้งตลอดทั้งผู้มาตั้งบ้านนี้ด้วย แต่ได้สันนิฐานว่าทุ่งนาทางทิศตะวันตกของบ้านสะพือ ปัจจุบันนี้ แต่ก่อนเป็นหนองสัตว์ นานาพันธุ์โดยตั้งชื่อว่า สระผือ ต่อมากลายเป็นบ้านสระผือ ซึ่งมีนาเหมือนตา ธิดาพระตาซึ่งเป็นต้นตระกูลเจ้าเมืองคนแรกมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสะพือ และต่อมามีคนมาตั้งบ้านเรือนมากมาย จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลสะพือ มีจำนวน 8 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยกันอยู่เป็นกลุ่ม มีหมู่บ้านติดต่อกับ 5 หมู่ (หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 8) ส่วน 3 หมู่บ้านอยู่ตามรายทาง ห่างจากกัน ประมาณ 2 กม. มีอาชีพหลักทำนา อุตสาหกรรมในครัวเรือน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ทอผ้า จักสาน)

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,137 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 168 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.78 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- เดินทางจากอำเภอถึง ตำบลสะพือ โดยถนนลาดยาง ระยะทาง 13 กม.
- เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ถึงตำบลสะพือ โดยถนนลาดยาง ระยะทาง 35 กม.

ผลิตภัณฑ์

ทอผ้าลายพื้นเมือง (ด้วยกี่พื้นเมือง)

สถานที่

1. วัด/สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
2. โรงเรียน 4 แห่ง
3. สถานีอนามัย
4. ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง
5. ศูนย์ อบต. 1 แห่ง
6. วัตถุโบราณหลวงปู่โทน กนตสีโล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โบราณสถานวัตถุเจดีย์หลวงปูโทน (1) ประวัติพระครูพิศาลสังฆกิจ (หลวงปูโทน) เกิดวันที่ 14 ธันวาคม 2440 ที่บ้านสะพือ ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี บรรพชาเป็นสามเณร พ.ศ.2455 บรรพชาเป็นภิกษุ พ.ศ.2460 ที่บ้านสะพือ ท่านได้ศึกษาอักษรขอม อักษรธรรม อักษรไทยน้อย ท่านเป็นพระเถระที่ได้บูรณะปฎิสังขรพระอุโบสถ ศาลา กุฎิต่าง ๆ เป็นพระที่เคร่งครัด มีพลังจิตในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางกาย และทางใจแก่ประชาชน จนได้รับความนิยมทั่วประเทศ ได้มรณภาพ ในวันที่ 10 ต.ค. 2532
2 โบราณสถานวัตถุเจดีย์หลวงปูโทน (2) ชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างเจดีย์เพื่อเก็บอัฐิของหลวงปู่ตั้งแต่ปี 2537 - 2542 เป็นโบราณวัตถุ คู่บ้านสะพือเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านสะพือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทอผ้าลายพื้นเมือง (ด้วยกี่พื้นเมือง) ผ้าฝ้าย, ผ้าโทเร, ผ้าไหม
2 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี