ข้อมูลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแสนสุข ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เมื่อปี พ.ศ. 2492 แยกออกจากตำบลธาตุ และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

พื้นที่

สภาพพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า "แอ่งโคราช" สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงง่าย ลักษณะของดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย และดินร่วนทรายหรือดินร่วน เหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชไร่ และปลูกผลไม้ พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 17,500 ไร่ หรือ ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ธาตุ และ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บุ่งไหม และ ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, หัตถกรรมในครัวเรือน, อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 1,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.68

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลด้วยถนนสาย วารินชำราบ - เดชอุดม ห่างจากอำเภอวารินชำราบระยะทาง 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าพลาสติก

สถานที่

1.วัดแสนสุข หมู่ที่ 2
2.วัดบ้านไม้ค้าง หมู่ที่ 4
3.วัดบ้านธาตุ หมู่ที่ 5
4.วัดเกาะลอย หมู่ที่ 9
5.วัดทองสว่าง หมู่ที่ 7
6.วัดก่อนอก หมู่ที่ 8
7.วัดห้วยไผ่ หมู่ที่ 13
8.วัดดอนหนองบัว หมู่ที่ 14
9.ค่ายทหารสรรพสิทธิประสงค์ ในพื้นที่หมู่ที่ 2
10.โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ในพื้นที่หมู่ที่ 2
11.โรงเรียนลือคำหาญโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอวารินชำราบ หมู่ที่ 11
12.ตลาดวารินเจริญศรี (ตลาดสินค้าการเกษตรขนาดใหญ่)
13.วิทยาลัยอาชีพวารินชำราบ หมู่ที่ 6

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หมวกร่มเย็น
2 กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าสานพลาสติกขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก้นเรียวเล็ก ปากกระเป๋ากว้าง และขนาดก้นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง
3 ข้าวหอมฮางงอกอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธิ์ ข้าวหอมฮางงอกอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธิ์
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
5 น้ำพริกเผา น้ำพริกเผา
6 น้ำเม่าหลวง "รัชภูโต" น้ำเม่าหลวง "รัชภูโต"
7 ไส้กรอกหมู ไส้กรอกหมู

สินค้าโอทอป ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี