ข้อมูลตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง ยโสธร

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : thailocal.com(www.thailocal.com/) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(www.thailocaladmin.go.th)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลค้อเหนือ เป็นตำบลหนึ่ง ที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองยโสธร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขอตัวจังหวัดยโสธร มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครอง 15 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากที่อื่น เมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา ตั้งถิ่นฐานและเป็นถิ่นฐานค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เพราะติดริมแม่น้ำชี มีอาชีพหลักคือ ทำนา อาชีพเสริมปลูกพืชผัก,ทอผ้า,สานแห, เลี้ยงสัตว์ มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ คือ งานบุญบั้งไฟ งานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่และพระธาตุเก่า ความเป็นอยู่ของราษฎรมีลักษณะเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองยโสธร ห่างจากอำเภอเมืองยโสธร 12 กม. ตำบลค้อเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำชี และลำน้ำยังไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร, ต.ชานุวรรณ, ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สำราญ, ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร, ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า, สานแห, ทอเสื่อกก, เลี้ยงปลา, ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์, เลี้ยงครั่ง, เลี้ยงหมูป่า, เลี้ยงตุ๊กแก, ประมง

สาธารณูปโภค

สภาพพื้นที่ของตำบลค้อเหนือ เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำชีและลำน้ำยังไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำประมง มีระบบประปา 13 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,623 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.67 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคม ติดต่อระหว่างตำบล-อำเภอเมืองยโสธร ทางหลวงแผ่นดินระหว่างจังหวัดยโสธร-ร้อยเอ็ด แยกเข้าหมู่บ้านตำบล ถนนลาดยาง-บ้านค้อใต้-บ้านค้อเหนือ ระยะทาง 12 กม. และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนลูกรังระยะทาง 23 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม-ผ้าฝ้าย , ข้าวหอมมะลิ, เสื่อกก, เห็ดโคนหยวก

สถานที่

1) วัด 12 แห่ง
2) โรงเรียนประถม 6 แห่ง
3) โรงเรียนมัธยม 3 แห่ง
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
5) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 3 แห่ง
6) สถานีอนามัย 2 แห่ง
7) ตำรวจชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง
4) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
5) สนง.พัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระธาตุเก่า เป็นโบราณสถาน มีพระธาตุคำบุเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลค้อเหนือ ทุกปีจะมีการจัดงานสรงน้ำ ในช่วงเดือนพฤษภาคม จะมีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเข้ามาร่วมงาน
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ เป็นศิลปหัตถกรรมของหมู่บ้าน
3 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี
4 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ จะมีนกเป็ดน้ำอพยพมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
5 พระเจ้าใหญ่ วัดบ้านดอนกลาง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดยโสธร ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปที่สวยงาม ประดิษฐานที่วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 เป็นที่สักการะบูชาการพุทธศาสนิกชน
6 ประเพณีลอยกระทง จัดประกวดกระทงสวยงาม ในวันลอยกระทง เดือน 12
7 หนองอึ่ง ที่บริเวณหนองอึ่ง มีนกเป็ดน้ำอาศัยเป็นจำนวนมาก สันนิฐานว่าอพยพมาจากประเทศจีน
8 เสื่อกก เป็นสินค้าของหัตภกรรมที่ขึ้นชื่อ สวยงาม ประณีต
9 เสื่อกก เป็นศิลปหัตถกรรมที่สวยงาม มีการคิดค้นลายต่าง ๆ และมีคุณภาพสูง
10 ฝ้าไหม-ผ้าฝ้าย การแสดงผ้าไหม-ผ้าฝ้าย ในงานเปิดสถาบันการเงินชุมชนตำบลค้อเหนือ

โรงแรม
1 ไอยรา สปาแอนด์รีสอร์ท ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ห้องพักเดี่ยว คู่ มีบริการจัดงานเลี้ยง ประชุมสัมมนา

ร้านอาหาร
1 ทุ่งแสงตะวัน บริเวณถนนแจ้งสนิท เขตตำบลดู่ทุ่ง ใกล้กับองค์การบริหารส่ ร้านอาหารตามสั่ง ประเภททั่วไป
2 เพื่อนช้าง บริเวณถนนแจ้งสนิท เขตตำบลดู่ทุ่ง ห่างจากองค์การบริหารส่ ร้านอาหารประเภทตามสั่ง มีดนตรีเพื่อชีวิต เปิด 18.00 - 02.00 น.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
2 ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้าย
3 ผ้าไหม ผ้าไหม ขนาด 100 ซม. x 400 ซม
4 ผ้าไหม บ้านโนนหัน ผ้าไหม บ้านโนนหัน
5 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
6 เสื่อกกลายขิด เสื่อกกลายขิด
7 เห็ดโคนในน้ำเกลือ เห็ดโคนในน้ำเกลือ

สินค้าโอทอป ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง ยโสธร