ข้อมูลตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาโส่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุดชุม ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาโส่ หมู่ 2 บ้านโสกขุมปูน หมู่ 3 บ้านท่าลาด หมู่ 4 บ้านป่าหวาย หมู่ 5 บ้านกุดแดง หมู่ 6 บ้านนาซึม หมู่ 7 บ้านหนองแคน หมู่ 8 บ้านหนองผือน้อย หมู่ 9 บ้านดงเย็น หมู่ 10 บ้านโคกสวาท หมู่ 11 บ้านสันติสุข

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดชุม, ต.ห้วยแก้ง, ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทรายมูล, ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวสารปลอดสารพิษ

สถานที่

1. วัดกุดแดง
2. วัดดงเย็น
3. วัดนาซึม
3. วัดนาโส่
4. วัดศรีวิลัย(ท่าลาด)
5. วัดโสกขุมปูน
6. วัดหนองแคน
7. วัดหนองผือน้อย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวสารปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ข้าวสารปลอดสารพิษ ปลอดภัย มีคุณค่าทางอาหารสูง เม็ดข้าวสวย สะอาด หุงขึ้นหม้อ กลิ่นหอม
2 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า
3 ผ้าพันคอ ผ้าพันคอ

สินค้าโอทอป ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม ยโสธร