ข้อมูลตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

อพยพมาจากเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยท้าวลือคำหาญ ย้ายมาจากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่ราบสูง เป็นบ้านโพนงาม บ้านแดง และบ้านดอนตาแต้ม ตำบลโพนงามแยกออกจากอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อปี 2520 ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง และลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีลำห้วยไหลผ่านบางหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และ
นับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคำน้ำสร้าง, ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,800 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 17 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ระยะทางจากอำเภอกุดชุม-บ้านแดง 17 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนลาดยาง 13 กิโลเมตร และถนนลูกรัง 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หอมแบ่ง, ชุดหมอนเอนกประสงค์

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) โรงเรียนประถมศึกษา 9 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) ตลาดสด 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดหมอนเอนกประสงค์ ชุดหมอนเอนกประสงค์
2 หอมปลอดสารพิษ เป็นต้นหอมสด ปลอดสารพิษ

สินค้าโอทอป ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม ยโสธร