ข้อมูลตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลคำน้ำสร้างขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอโพนงาม ต่อมาเมื่อปี 2520 ได้แยกการปกครองออกเป็นตำบลคำน้ำสร้าง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลคำน้ำสร้าง เป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา นับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 16 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินจากที่ว่าการอำเภอกุดชุม ถึง ตำบลคำน้ำสร้าง ระยะทาง 12 กม. ถนนลาดยางตลอดสาย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

ผลิตภัณฑ์

โคขุน

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง
3) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.2 1 แห่ง
4) น้ำตกนางนอน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าพันคอ ผ้าพันคอ
2 โคขุน เป็นโคพันธุ์ชาโลเลย์ ที่มีชีวิต ขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก

สินค้าโอทอป ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม ยโสธร