ข้อมูลตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งมน เดิมชื่อตำบลดงสูง โดยมีขุนโซง เยาวรักษ์ เป็นกำนันปกครองตำบล ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลทุ่งมน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีนายไหล พิจารณ์ เป็นกำนัน แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลทุ่งมนจะมีสภาพพื้นที่ 2 ลักษณะคือ เป็นพื้นที่ลาดเอียง และที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และนับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,334 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอคำเขื่อนแก้วสู่ตำบลทุ่งมนได้ 2 เส้นทาง คือ จากอำเภอคำเขื่อนแก้ว มาตามถนนลาดยางสายลุมพุก-ศรีฐาน ระยะทาง 15 กม. และจากอำเภอคำเขื่อนแก้ว-ยโสธร แยกตำบลย่อ ระยะทาง 11 กม.

ผลิตภัณฑ์

เสื่อผือ

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 5 แห่ง
3) โรงเรียน 3 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อผือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเส้นใยของผือ เป็นเสื่อชนิดที่พับได้ และชนิดม้วนได้ ลวดลายและสีสันสวยงาม ฝีมือละเอียดประณีต

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร