ข้อมูลตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาคำ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลนาคำ เป็นพื้นที่ราบลุ่มร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเป็นป่าไม้และแม่น้ำล้อมรอบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 585 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

จากอำเภอคำเขื่อนแก้ว ถึงตำบลนาคำ ระยะทาง 6 กม. เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าวจากกก

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) ดอนปู่ตา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว เป็นกระติบข้าวที่สานจากกก มีหลายแบบหลายขนาด ฝีมือละเอียดประณีตสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร