ข้อมูลตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2521 เดิมขึ้นกับตำบลนาคำ ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบสูงทุ่งนาสลับป่าโปร่ง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด
35,625 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, ต.สร้างก่อ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สร้างถ่อ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ, ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 726 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

กิ่งพันธุ์ไม้ผล

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 1 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อแก 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กิ่งพันธุ์มะม่วง เป็นกิ่งพันธุ์มะม่วงพันธุ์ดี ที่ผลิตโดยเกษตรกร แข็งแรงทนทาน ให้ผลผลิตเร็ว

สินค้าโอทอป ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร