ข้อมูลตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านเชียงเพ็งหรือตำบลเชียงเพ็งเป็นตำบลเก่าแก่ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอป่าติ้ว ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเชียงเพ็งหมู่ 1,7,บ้านเซ,บ้านโนนม่วง,บ้านเซซ่ง,บ้านท่าลาด,บ้านโนนตูม มีกำนันประจำอยู่บ้านเชียงเพ็งหมู่ที่ 1

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เป็นที่ราบลุ่มมีล้ำเซไหลผ่าน ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่ที่ 1

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคำพระ, ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกถั่วลิสง, ปลูกพืชสวนครัว(ผัก)

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 882 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากจังหวัดยโสธรสามารถใช้เส้นทางถนนอรุณประเสริฐไปทางทิศตะวันออกห่างจากจังหวัดยโสธร 33 กม. เลี้ยวขวา
เข้าภายในตำบลโดยมีถนนผ่านทุกหมู่บ้าน 1 เส้น (โดยมีถนน รพช. ผ่านทุกหมู่บ้าน) ซึ่งถนนเส้นนี้สามารถผ่านไปถึงอำเภอ
คำเขื่อนแก้ว หรือจะมาจากจังหวัดอำนาจเจริญมาทิศตะวันตกห่าง 22 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าผ้า

สถานที่

1)วัดประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
2)ลำน้ำเซบายที่ไหลผ่านตำบล


ร้านอาหาร
1 ร้านรุ่งเรืองลาบเ ปากทางเข้าบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 1 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ลาบเป็ด
2 ร้านอาหารบ้านโนนไ ปากทางบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 1 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโ ต้มยำหม้อไฟ
3 ร้านเถาว์ไทกุ้งเผ ปากทางเข้าบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าต กุ้งเผา
4 สวนอาหารสวนไม้งาม ริมลำน้ำเซบายใกล้ปากทางเข้าบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 7 ต. สวนธรรมชาติ, ล่องแพ,ปลาซีพีเผา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้า ซื้อผ้าจากบริษัทในกรุงเทพฯ เป็นงวด ๆ ละ 2,000-3,000 เมตร เป็นเงินประมาณ 80,000 บาท มาตัดตามรูปทรงที่ทำแบบไว้ แล้วที่มีออเดอร์สั่งจอง
2 มะม่วงแช่อิ่มอบน้ำผึ้ง มะม่วงแช่อิ่มอบน้ำผึ้ง อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ปลอดสารเจือปน

สินค้าโอทอป ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว ยโสธร