ข้อมูลตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2514 พระคุณเจ้าพระราชมุนีโฮมโสภโณ ได้มาเริ่มพัฒนาหมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง โดยมีการจัดตั้งสถานศึกษาหลายแห่ง เช่น โรงเรียนประเทืองวิทยา และวิทยาลัยเกษตรกรรมยโสธร (ชื่อเดิม) ตลอดจนสถานีอนามัยบ้านโนนทราย เพื่อมุ่งหวังจะให้บ้านโนนทราย เป็นกิ่งอำเภอ จึงได้เสนอต่อนายทะเบียนจัดตั้งตำบลโนนทรายประมาณ ปี 2517 ต่อมาพระคุณเจ้าได้มรณภาพเสียก่อน ประมาณปี 2520 และตำบลโนนทรายจึงได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 227 ฟุต สภาพดินเป็นดินทราย ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ พื้นที่เป็นป่าโปร่ง ทุ่งโล่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลฟ้าหยาด, ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบากเรือ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 610 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 35 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. เส้นทางสายบ้านดอนผึ้ง-บ้านยางน้อย ตอนที่ 1,2,3 ระยะทาง 3 กม.
2. เส้นทางสายบ้านดอนเรือ-บ้านเลียบ ระยะทาง 2 .5 กม.
3. เส้นทางสายบ้านปอแดง-บ้านดงจงอาง ระยะทาง 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

ขนมกล้วยฉาบ,ผ้าห่มใยสังเคราะห์

สถานที่

1)น้ำตกหนองใหญ่ (ม.2 เฉพาะฤดูฝน)
2)น้ำตกกุกุดแซว (ม. 2 เฉพาะฤดูฝน)
3)ดอนปู่ตา (ม. 5)
4)ศาลาจตุรมุข (ม.7)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลาจตุรมุข ม.7 ต.โนนทราย ศาลาจตุรมุข เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระคุณเจ้าพระราชมุนีโฮมโสภโณ ซึ่งได้มรณภาพไปแล้ว สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้พัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา ท่านเป็นพระนัก พัฒนาที่ชาวตำบลโนนทรายและตำบลใกล้เคียงเคารพ สักการะ กราบไหว้เรื่อยมา
2 ดอนปู่ตา ม.5 ต.โนนทราย ดอนปู่ตา มีเนื้อที่ 22 ไร่ เป็นป่ามีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีที่พักสงฆ์ มีแท่นหิน 12 ราษีที่พึ่งทางใจที่ประชาชนเล่าขานสืบต่อกันมา และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ชั้นบนสวยงามมาก และชั้นล่างยังทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ที่ดอนปู่ตานี้จะมีพระสงฆ์มาจำพรรษา ประมาณปี 3 รูปไม่ได้ขาด
3 ฝายน้ำล้นหนองใหญ่ ฝายน้ำล้น ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ถึง ม.1 ตำบลโนนทราย ซึ่งเป็นฝายน้ำล้นที่กั้นหนองใหญ่ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อใช้ในการ อุปโภคและเลี้ยงสัตว์ พอถึงฤดูฝน น้ำจะล้นฝาย เหมือนน้ำตก ดูสวยงาม คนชอบมาเที่ยวเล่นน้ำ และตกปลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมกล้วยฉาบ เป็นขนมไทยที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร ของเมืองไทย ไม่เจือสารเคมี
2 ผ้าห่มใยสังเคราะห์ เป็นผ้าห่มที่ผลิตจากปกเสื้อยืด ค้างสต๊อก ที่ไม่ใช้แล้ว และด้านโทเร ที่หาง่ายในตลาดทั่วไป

สินค้าโอทอป ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร