ข้อมูลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา ยโสธร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ พ.ศ.2392 ชนเผ่าภูไท จากเมืองเซโปนและเมืองพิล เมืองในแขวงสุวรรณเขตอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาไทย เพื่อมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินบริเวณบ้านห้องคลองปัจจุบัน ต่อมามีพราณบุญได้ตามล่าแรดผ่านมาดงมาหว้า และได้ตั้งถิ่นฐานก่อนนั้นเรียกว่าดงป่าฮ้องหญ่าแซง และตั้งชื่อว่าฮ่องแซง และเรียกผิดไปจากเดิมว่าบ้านห้องแซง

พื้นที่

โดยทั่วไปเป็นที่ราบประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่จากส่วนกลางของตำบลถึงด้านตะวันออก ลักษณะดินเป็นดินทรายและดินร่วนเป็นหย่อม ๆ ซึ่งเหมาะแก่การทำนาส่วนทิศตะวันตกของตำบลบางส่วนมีภูเขาเตี้ย ๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วน ซึ่งมีประมาณ 30% ของพื้นที่ปัจจุบันเกษตรกรใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ยางพารา และเลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,400 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,700 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.21 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางสายอำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ถึงอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร

ผลิตภัณฑ์

ข้าว-กระติ๊บข้าว-ผ้า

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา ยโสธร