ข้อมูลตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกสำราญ จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ.2525 โดยแยกหมู่บ้านออกมาจากตำบลบุ่งค้าและตำบลสวาท ด้วยเหตุผลทางการปกครองและพัฒนาให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ตำบลโคกสำราญได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539

พื้นที่

ตำบลโคกสำราญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา 6
กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธร 79 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาเวียง และ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนานิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,264 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 512 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เริ่มเดินทางจากจังหวัดยโสธร โดยทางรถยนต์โดยใช้ถนนเส้นทยาปัสสา ประมาณ 70 กิโลเมตร ถึงอำเภอเลิงนกทา
และเดินทางต่อโดยเส้นชยางกูร ประมาณ 6 กิโลเมตร ถึง ตำบลโคกสำราญ

ผลิตภัณฑ์

จักสาน,ผ้าไหม,ผ้าทอ

สถานที่

1)สนามบินโคกสำราญ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สนามบินเก่าโคกสำราญ เป็นสนามบินของทหารอเมริกา ก่อสร้าง เพื่อเป็นที่จอดพักเครื่อง บินและขนถ่ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ สมัยสงคราม อินโดจีน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานพลาสติก จักสานพลาสติก
2 ผลิตภัณฑ์จากกก ผลิตภัณฑ์จากกก
3 ผ้าลายขิดโซ่ทอง ผ้าลายขิดโซ่ทอง
4 เครื่องจักสาน 1. กระติบข้าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุข้าวเหนียว 2. ตุ้ม เ ป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นที่ดักกบ 3. หวด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนึ่งข้าวเหนียว

สินค้าโอทอป ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา ยโสธร