ข้อมูลตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมชื่อบ้านหนองแข้ ตำบลส้มผ่อ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2503 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นบ้านน้ำคำ ตำบลส้มผ่อ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2510 แยกตำบลส้มผ่อ มาขึ้นกับตำบลคำไผ่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2515 แยกจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดยโสธร เมื่อ 1 เมษายน 2535 แยกเป็นกิ่งอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปัจจุบันตำบลน้ำคำ ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลน้ำคำ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาเวียง, ตำบลนาวัง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 14 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอไทยเจริญสู่ตำบลน้ำคำ โดยเส้นทางจากอำเภอไทยเจริญ ผ่านบ้านทรัพย์เจริญ บ้านนาเฮือง ถึงบ้านน้ำคำ ระยะทาง 12 กม. และถนนจากที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ ผ่านบ้านพืชคาม บ้านโชคชัยพร ถึงตำบลน้ำคำ ระยะทาง 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 4 แห่ง
3) โรงเรียน 4 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าสไบประดิษฐ์เป็นถุงย่าม
2 กระเช้า
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ ดอกไม้สบู่ เป็นงานปราณีตมีรูปแบบสวยงามลักษณะเหมือนจริง
4 ไม้กวาดจากดอกหญ้า เป็นไม้กวาดที่ผลิตจากดอกหญ้า (ดอกหญ้าจากภูเขา) นำมาร้อยรวมกันเป็นไม้กวาด คงทนแข็งแรง ใช้ได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ ยโสธร