ข้อมูลตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส ชัยภูมิ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองโดน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรัส มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาย, หมู่ที่ 2 บ้านหนองโดน, หมู่ที่ 3 บ้านห้วย, หมู่ที่ 4 บ้านร้านหญ้า, หมู่ที่ 5 บ้านพลับ, หมู่ที่ 6 บ้านย่างเครือ, หมู่ที่ 7 บ้านหนองพันก๊ก, หมู่ที่ 8 บ้านร้านหญ้าใหม่, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยาง, หมู่ที่ 10 บ้านกุดตะเคียน

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุรัส และ ตำบลท่ากูบ กิ่งอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่ากูบ ตำบลตะโกทอง กิ่งอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,573 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,482 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้เส้น ทางหลวงหมายเลข 2179 ถนนสายจัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ระยะทาง 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมนางเล็ด,สุราแช่ไทย,น้ำลูกยอ

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.
2.พระพุทธบาทจำลอง
3.วัด 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมนางเล็ด ขนมทอดโรยหน้าด้วยน้ำตาล
2 ขนมนางเล็ด ขนมนางเล็ด
3 น้ำลูกยอ น้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม
4 สุราแช่, น้ำลูกยอ ผลิตภัณฑ์สุราแช่ ตราสมุนไพรไทย ปริมาณแอลกอฮอล์ 5 ดีกรี ปริมาณสุทธิ์ 640 ลูกบาศก์เซนติเมตร, ผลิตภัณฑ์น้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส ชัยภูมิ