ข้อมูลตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองคอนไทยเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำชีไหลผ่านทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ และมีลำน้ำพรมไหลผ่านทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออก มีทำนบขนาดใหญ่กั้นโดยรอบแนวเขตตำบล เหมาะสำหรับทำนา ตามตำนาน จะมีผู้ค้าขายไก่หาบเร่ ใส่ถุงหาบคอนมาพักเป็นประจำ และตั้งบ้านเรือนขึ้น จึงเรียกว่าบ้านหนองคอนไก่ ต่อมาเมื่อตั้งเป็นตำบลจึงเรียก หนองคอนไทยมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีสายน้ำล้อมรอบ มีเนื้อที่โดยประมาณ 45.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,441 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโอโล และตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกสะอาด และตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำเครื่องจักสาน ทอผ้าไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,835 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,846 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอภูเขียวตามถนน รพช.หมายเลข ชย.1101 ระยะทาง 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสานจากไม้ไผ่,ไวน์สมุนไพร,น้ำผึ้งธรรมชาติ

สถานที่

ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
วัด
โรงเรียนประถมศึกษา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ ฝีมือประณีต สวยงาม คงทนถาวร
2 ไวน์สมุนไพร (กระชายดำ) ผลิตภัณฑ์ไวน์สมุนไพร (กระชายดำ), น้ำผึ้งธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ