ข้อมูลตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนคูณเป็น 1 ใน 8 ตำบลของอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไปตามทางหลวงชนบทสายคอนสาร-โคกสะอาด เป็นระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2482 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

พื้นที่

มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีหมู่บ้านตั้งห่างกันประมาณ 2-4 กม. ส่วนใหญ่ตั้งตามแหล่งน้ำและลำห้วยไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดงกลาง และตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกถั่วเหลือง ทำไร่อ้อย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,837 ครัวเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สายบ้านโคกสะอาด-บ้านคอนสาร ซึ่งเชื่อมจากตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว ผ่านหมู่ที่ 6 กุดมะนาว หมู่ที่ 1 โนนคูณ หมู่ที่ 5 โนนสง่า เข้าสู่ตำบลดงกลาง ดงบัง เข้าเขตอำเภอคอนสาร ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากที่ว่าการอำเภอคอนสาร

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยว พระธาตุแก้งกอย

สถานที่

1. พระธาตุแก้งกอย
2. องค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุแก้งกอย เป็นพระธาตุเก่าแก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป และมีการจัดงานสรงน้ำพระธาตุทุกปีในวันสงกรานต์
2 พระธาตุแก้งกอย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้า
2 พวงกุญแจรูปช้างเย็บมือ พวงกุญแจรูปช้างเย็บมือ

สินค้าโอทอป ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ