ข้อมูลตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสร้างนกทา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลปลาค้าว แยกออกจากตำบลปลาค้าว พ.ศ. 2507 โดยมีนายเข็ม บุญกัณฑ์ เป็นกำนันคนแรก เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลสร้างนกทา เพราะเดิมพื้นที่แห่งนี้มีบ่อน้ำ 1 แห่ง และมีฝูงนกกระทาจำนวนมากมากินน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้ ชาวบ้านจึงเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “สร้างนกทา”

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบสูงทางตอนเหนือ มีภูเขาเตี้ย ๆ เป็นบางส่วน ส่วนตอนล่างเป็นพื้นที่ที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา มีลำห้วยไหลผ่าน และเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กหลายแห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่า อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ขนาดพื้นที่ 1,500 ไร่ ประโยชน์ในการเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน (สงกรานต์) จะมีผู้คนจำนวนมากมาเล่นน้ำคลายร้อน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,259 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- เส้นทางที่ 1 เริ่มจากที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญไปตามถนนชยางกูร เลี้ยวขวาไปตามถนนอรุณประเสริฐ ผ่านบ้านดอนแดง ดอนหวาย ถึงบ้านคำมะโค้งเลี้ยวขวา ถึงบ้านหนองแฝก เลี้ยวซ้ายถึงบ้านสร้างนกทา ระยะทาง 15 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 2 ถนนอรุณประเสริฐ ผ่านบ้านคำมะโค้ง บ้านโนนกู่ โนนดู่ สร้างนกทา ระยะทาง 15 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 3 เริ่มจากที่ว่าการอำเภอเมือง ไปตามถนนชยางกูร เลี้ยวซ้ายที่บ้านโคกจั่กจั่น ผ่านบ้านภักดีเจริญ หนองหิน หนองมะแซว บ้านบาก บ้านดอนหวาย ถึงบ้านสร้างนกทา ระยะทาง 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าถุง ผ้าถุง
2 เสื่อกก เสื่อกก
3 แจ่วบอง(น้ำพริก) เป็นอาหารแปรรูปชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคของคนอีสาน และบุคคลทั่วไป ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
4 แชมพูสมุนไพร แชมพูสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง อำนาจเจริญ