ข้อมูลตำบลนาผือ อำเภอเมือง อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาผือ เดิมเรียกว่าบ้านหินลาดเป็นหมู่บ้านของข่า ในรัชกาลที่ 2 ต่อมาเรียกว่าบ้านนาผือหินลาด เพราะรอบ ๆ หมู่บ้านมีที่นาเต็มไปด้วยผือ (กก) ประมาณ ปี 2540 ได้ตัดคำว่าหินลาดออก คงเหลือแต่คำว่า “นาผือ” จนถึงทุกวันนี้ และได้ยกฐานะเป็นตำบลนาผือ เมื่อปี 2507 โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบ มีพื้นที่ทั้งหมด 60.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 37,350 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 27,398 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาวัง,กุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เริ่มจากที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญไปตามถนนชยางกูร สายอำนาจเจริญ ไปอำเภอเลิงนกทา ระยะทาง 14 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมือง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
2 ผ้าโสร่ง ผ้าโสร่ง ใช้สำหรับนุ่งของสุภาพบุรุษ มีความสวยงาม สีสวย ฝีมือการทอประณีต

สินค้าโอทอป ตำบลนาผือ อำเภอเมือง อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาผือ อำเภอเมือง อำนาจเจริญ