ข้อมูลตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลหนองมะแซวเป็นพื้นที่การปกครองขึ้นอยู่กับตำบลสร้างนกทา อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาในปี 2530 ทางราชการได้แยกออกจากตำบลสร้างนกทาโดยยกฐานะการปกครองเป็นตำบลหนองมะแซว มีหมู่บ้านในเขตปกครอง จำนวน 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบ และมีพื้นที่เป็นภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออก ชื่อเขาถ้ำแสงเพชรอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านสี่แยกแสงเพชร มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีลำห้วย 2 สาย ได้แก่ ลำห้วยสีโทและลำห้วยจันลัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบล คึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบล ดงบัง , แมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบล สร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบล ห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 808 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 600 หลังคาเรือน

การเดินทาง

- เส้นทางที่ 1 เริ่มจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญไปตามถนนชยางกูร ถึงบ้านโคกจั๊กจั่น เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง รพช.สาย โคกจั๊กจั่น – ดงสีโท ผ่านบ้านภักดีเจริญ ถึงเขตตำบลหนองมะแซว ระยะทาง 11 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 2 เริ่มจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญไปตามถนนอรุณประเสริฐ สายอำนาจเจริญ ไปอำเภอปทุมราชวงศา ผ่านตำบลบุ่ง ห้วยไร่ เข้าเขตตำบลหนองมะแซว ระยะทาง 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าลายขิด,ถ้ำแสงเพชร

สถานที่

- ถ้ำแสงเพชร ระยะทางจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญถึงถ้ำแสงเพชร ระยะทาง 15 กิโลเมตร
- อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ระยะทางจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญถึงอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท 15 กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อน ระยะทางจากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญถึงอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท 15 กิโลเมตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไวน์หมากเม่า
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (คุณกนิษฐา) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4 ผ้าฝ้ายลายขิด เป็นผ้าฝ้ายที่ทอเป็นลายขิด มีความสวยงาม ทอด้วยฝีมือประณีต

สินค้าโอทอป ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง อำนาจเจริญ