ข้อมูลตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกก่ง ตั้งเมื่อปี 2430 ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวภูไท ซึ่งอพยพมาจากเมืองเซโปน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ทั่วไปเป็นป่าไม้ธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มสลับที่ดอน บางแห่งเป็นที่ราบสลับเนินเขา แหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นลำห้วย ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาภูไท นับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ กับตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ กับตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กับแม่น้ำโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ กับตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,259 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 255 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลโคกก่ง มี 2 เส้นทางคือ สายที่ 1 สายหนองผือ-มุกดาหาร บ้านบุ่งเขียวน้อย ระยะทาง 4 กม. และถนนสามแยกชมภู-ชานุมาน ที่บ้านนางาม ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่มจากเศษผ้า

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 7 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) น้ำตกตาดใหญ่,ตาดน้อย 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกตาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหินกอง หมู่ 5 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทางห่างจากหมู่บ้านหินกอง ประมาณ 3 กม. เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำห้วยถ่มกว้างประมาณ 30 เมตร ไหลผ่านหน้าผา มีน้ำตกตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
5 ผ้าลายท้องแลน ผ้าลายท้องแลน
6 ผ้าห่ม เป็นผ้าห่มที่ผลิตจากเศษผ้า เป็นการแปรรูปจากสิ่งเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ มีหลายแบบ หลายสีให้เลือก

สินค้าโอทอป ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ