ข้อมูลตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองข่า อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลหนองข่า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอปทุมราชวงศา ห่างจากอำเภอ ประมาณ 15 กม.ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา นับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเสนางคนิคม และตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,166 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 144 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลหนองข่า มี 2 เส้นทางคือ สายที่ 1 สายหลักอำเภอปทุมราชวงศา ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ ถึงบ้านสามแยกชมภู ตำบลนาป่าแซง ประมาณ 5 กม. และจากบ้านสามแยกชมภู ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ประมาณ 14 กม. และสายที่ 2 ถนนลูกรังจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ผ่านเส้นบ้านห้วยงูเหลือม ตำบลนาหว้า ถึงที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 17 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้ามัดหมี่

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 3 แห่ง
3) ป่าชุมชนบ้านสงยาง 1 แห่ง
4) ป่าชุมชนบ้านหนองข่า 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง
2 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ เป็นผ้าฝ้ายทอด้วยลายมัดหมี่ มีหลายแบบหลายชนิด เช่น ผ้าถุง, ผ้าสไบ และจำหน่ายเป็นเมตร สวยงามฝีมือละเอียดประณีต

สินค้าโอทอป ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ