ข้อมูลตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาหว้า ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านนาหว้าหมู่ 1,2 บ้านแก้วมงคล บ้านสหกรณ์ บ้านห้วยงูเหลือม บ้านทวีผล บ้านหนองแสง บ้านโนนสำราญ บ้านหินกอง

พื้นที่

ตำบลนาหว้าเป็นชุมชนรอบเมือง มีความผสมผสานระหว่างตัวเมือง กับชุมชนท้องถิ่น ผู้คนอาศัยจะเป็นแบบเครือญาติบางหมู่บ้าน และต่างถิ่นในเขตเทศบาล อาชีพส่วนใหญ่คือทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองซ่าและต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยและต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คำโพนและตำบลห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

อาชีพ

ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ค้าขาย รองลงมาได้แก่รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 941 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00

การเดินทาง

สาย 1 ใช้ถนนลาดยางแยกจากถนนสายหลักของอำเภอผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ ต่อด้วยถนนลูกรัง เข้าบ้านห้วยหนองงูเหลือม และแยกเข้าบ้านทวีผล ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ตามลำดับ
สาย 2 ใช้ถนนสายอำนาจเจริญไปเขมราฐ ผ่านตลาดปทุมราชวงศา เป็นถนนลาดยางตลอดสาย ผ่านบ้านโนนสำราญและบ้านหินกอง อยู่ห่างจากอำเภอ 3 และ 4 กิโลเมตรตามลำดับ
สาย 3 ใช้ถนนลาดยางจากอำเภอปทุมราชวงศา ไปอำเภอกุดข้าวปุ้น ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาเลี้ยงในกระชัง,กระเป๋า,ผ้าทอ

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา
2.สถานีตำรวจภูธรอำเภอปทุมราชวงศา
3.โรงเรียน
4.โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
5.วัดศรีชมภู่
6.วัดป่าภูก้อ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาเลี้ยงในกระชังชนิดต่างๆ ปลาเลี้ยงในกระชังชนิดต่างๆ จำหน่ายในราคาส่ง
2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แว๊กซ์น้ำผึ้งกำจัดขน, ยาหม่องโสมสมุนไพร, แป้งสมุนไพรระงับกลิ่น ฯลฯ
3 ผ้าโสร่ง ผ้าโสร่ง
4 ลูกประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร
5 หัตถกรรมผ้าฝ้าย หัตถกรรมผ้าฝ้าย
6 เครื่องจักสานพลาสติก ผลิตภัณฑ์จักสานจากพลาสติก เช่น ตะกร้า กระเป๋า ที่เก็บหนังสือ
7 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ