ข้อมูลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ภายหลังจากการปราบกบฏ เจ้าหลวงเวียงจันทร์ได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองตะโปน ชุมพร ผาบัง และเมืองคาง ที่อยู่ชายแดนลาวกับเวียดนามเข้ามายังเมืองสองนาง ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเสนานิคม ขึ้นกับเมืองอุบลราชธานี เมื่อปีพ.ศ.2488 เมื่ออำเภออำนาจเจริญ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อปีพ.ศ.2537 อำเภออำนาจเจริญจึงเป็น 1 ใน 7 อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่

การดำรงชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงรักษาสภาพการดำรงชีวิตแบบเดิมไว้แม้จะบางส่วนจะเป็นเขตเทศบาลแล้ว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาผือ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

อาชีพ

ส่วนใหญ่ทำนา รองลงมาได้แก่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,511 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 120 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ระยะทางจากจังหวัดอำนาจเจริญ ถึงปากทางบ้านนาไร่ใหญ่ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร แล้วเลี้วขวาเข้าหมู่บ้านนาไร่ใหญ่

ผลิตภัณฑ์

หมวก-กระเป๋า,ข้าวหอมมะลิ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล่องหอมมะลิ ข้าวกล่องหอมมะลิ
2 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4 ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
6 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า
7 เครื่องใช้ถักจากด้าย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ จักสานทอด้วยมือ เช่น หมวก กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย

สินค้าโอทอป ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ