ข้อมูลตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไร่สีสุก เดิมขึ้นกับตำบลเสนางคนิคม อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2518 ตำบลเสนางคนิคม ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านไร่สีสุก จึงแยกออกเป็นตำบลไร่สีสุก มี 14 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี 2535 ได้แยกตำบลหนองสามสี ตำบลไร่สีสุกจึงเหลือเพียง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไร่สีสุก บ้านคึมชาด บ้านป่าหวาย บ้านศรีราคา บ้านบูรพา บ้านนาหนองใหญ่ บ้านโคกสะอาด และบ้านหนองแก้ว

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เป็นเนินบางช่วง สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย บางพื้นที่มีสภาพเป็นดินลูกรัง มีพื้นที่ทั้งหมด 58,908 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล (ระบุเส้นทาง ถนน ระยะทาง เดินทางไปยังตำบลด้วยเส้นทางใด)เดินทางจากจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเส้นทางถนนชยางกูร อำนาจ-มุกดาหาร จากจังหวัดอำนาจเจริญ ถึงตำบลระยะทาง 26 กม. จากที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม ถึงตำบล 6 กม. เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

กระติ๊บข้าว

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 7 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) โรงเรียน 3 แห่ง
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
6) ร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาด 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว หมวก ใช้ไม้ไผ่ หวาย ก้านตาล มาสานประกอบเข้าด้วยกัน เป็นรูปทรงต่าง ๆ
2 ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์จักสาน
3 ผ้าถุงมัดหมี่ (คุณบังอร) ผ้าถุงมัดหมี่
4 หมวกจักสานไม้ไผ่ หมวกจักสานไม้ไผ่
5 หัตถกรรมผ้ามัดหมี่ (คุณสะอาด) หัตถกรรมผ้ามัดหมี่
6 เสื่อกก เสื่อกก
7 แจ่วบองสมุนไพรปลาร้าสุก แจ่วบองสมุนไพรปลาร้าสุก

สินค้าโอทอป ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ