ข้อมูลตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลรัตนวารี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2525 ซึ่งเดิมอยู่ในเขตตำบลหัวตะพาน ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลรัตนวารี เป็นที่ราบมีป่าละเมาะขึ้นอยู่บางส่วน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ตอนกลางของตำบล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา นับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดกับตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ จรดกับตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก จรดกับตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก จรดกับตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลหนองข่า มี 2 เส้นทางคือ สายที่ 1 สายหลักอำเภอปทุมราชวงศา ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ ถึงบ้านสามแยกชมภู ตำบลนาป่าแซง ประมาณ 5 กม. และจากบ้านสามแยกชมภู ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ประมาณ 14 กม. และสายที่ 2 ถนนลูกรังจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ผ่านเส้นบ้านห้วยงูเหลือม ตำบลนาหว้า ถึงที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 17 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าวจากกก

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 4 แห่ง
3) ศาลเจ้าปู่หลักเมือง 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อกกลายขิดแบบพับ
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
3 หัตถกรรมจักสานจากกก (คุณอภิราวรรณ) หัตถกรรมจักสานจากกก
4 หัตถกรรมจักสานจากกก (คุณอมร) หัตถกรรมจักสานจากกก

สินค้าโอทอป ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ