ข้อมูลตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านถิ่น ตามประวัติไม่ปรากฎหลักฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยใด จากหลักฐานที่พบบริเวณบ้านกุดกวางสร้อย มีร่องรอยแห่งอารยธรรมของมนุษย์สมัยโบราณ มีการขุดพบโครงกระดูกของมนุษย์ เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา และสิ่งของเครื่องใช้เป็นจำนวนมาก กระจายอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาภูเก้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคยเป็นแหล่งที่อยู่และเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่มาช้านาน ปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโนนสัง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านถิ่น หมู่ 2 บ้านกุดกวางสร้อย หมู่ 3 บ้านหินสิ่ว หมู่ 4 บ้านหนองเล้าข้าว หมู่ 5 บ้านโสกก้านเหลือง หมู่ 6 บ้านโนนสูง หมู่ 7 บ้านโนนคูณ หมู่ 8 บ้านนิคมโคกม่วง หมู่ 9 บ้านหนองสวรรค์

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ทิศตะวันตกติดกับภูเก้า พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นิคมพัฒนา, ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม งานจักสานและปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,102 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดหนองบัวลำภูลงมาทางทิศใต้ไปยังอำเภอโนนสัง ระยะทาง 30 กิโลเมตรถึงบ้านโนนสูง ผ่านมาอีก 2 กิโลเมตรถึงบ้านโสกก้านเหลือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

ผลิตภัณฑ์

เห็ดเป๋าฮื้อ,เห็ดฮังการี่

สถานที่

1. อบต.บ้านถิ่น
2. น้ำตกตาดโตน บ้านหนองเล้าข้าว
3. แหล่งโบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดีโนนกลาง เป็นสถานที่ที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ เครื่องประดับและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยได้รวบรวมมาเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บ้านกุดกวางสร้อย ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างขวาง บรรยากาศร่มรื่น สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมและทัศนศึกษาได้
2 น้ำตกตาดโตนบ้านหนองเล้าข้าว เป็นน้ำตกที่มีแหล่งกำเนิดจากภูเก้า ไหลตกจากผาสูง 3 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้และพันธุ์ไม้นานาพรรณ งดงามมาก เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเล้าข้าวภายในวัดตาดคีรีวัน ติดกับเขตตำบลนิคมโคกม่วง การคมนาคมสะดวก

โรงแรม
1 ศรีนากรุงเกสท์เฮ้าส์ หมู่ 6 บ้านโนนสูง ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 ห้องแอร์ 500 บาท ห้องพัดลม 300 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
2 เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดฮังการี่ ผลิตภัณฑ์เห็ดเป๋าฮื้อและเห็ดฮังการี่ เป็นเห็ดคุณภาพดี สะอาด ส่งบริษัทเพื่อแปรรูปจำหน่ายต่างประเทศ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู