ข้อมูลตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2485 ได้มีราษฎรหลายครอบครัวหนีภัยน้ำท่วมจากการก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ มาจากลุ่มน้ำพองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอโนนสัง ส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านโนนทอง หนองผักแว่น บ้านถิ่นและหมู่บ้านใกล้เคียงมาอยู่เป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2500 มีราษฎรอาศัยอยู่มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงตั้งเป็นตำบลโนนเมือง โดยแยกออกจากตำบลหนองเรือและตำบลโคกม่วง

พื้นที่

หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่เชิงเขาภูเก้า โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกจากภูเก้าไปเขื่อนอุบลรัตน์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ เขื่อนอุบลรัตน์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,104 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 230 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 79.16 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

โดยถนน รพช.(ลาดยาง) จากอำเภอโนนสังไปศรีบุญเรือง ผ่านตำบลหนองเรือ ระยะทางจากอำเภอถึงตำบลประมาณ 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1) วัดป่าพรหมวิหาร
2) ภูกระแต

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ภูกระแต บ้านโนนสว่าง เป็นเนินดิน มีหาดทรายแดงติดเขื่อนอุบลรัตน์ และมีแพหาปลาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นการดำรงชีวิตของชาวบ้าน เป็นธรรมชาติที่สวยงาม
2 วัดป่าพรหมวิหาร เป็นวัดป่านิกายธรรมยุตสายหลวงปู่ขาว หลวงตามหาบัว เป็นวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของไม้นานาพันธุ์ มีความร่มรื่นและเจ้าอาวาส เป็นพระที่ชาวบ้านและสาธุชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่ม
2 ปลาส้มตอง ปลาส้มตอง
3 ผ้าทอมือแปรรูป ผ้าทอมือแปรรูป
4 ผ้าห่มลายขิด ผ้าห่มลายขิด
5 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
6 ผ้าไหมมัดหมี่/ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากฝ้าย/ไหม มาทอเป็นผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า ฯลฯ
7 สบู่เหลว สบู่เหลว
8 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู