ข้อมูลตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองใหม่ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีบุญเรือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน อยู่นอกเขตเทศบาล 8 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตเทศบาล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนสูงเปลือย หมู่ 2 บ้านเมืองใหม่ หมู่ 3 บ้านหนองทุ่งมน หมู่ 4 บ้านหนองม่วง หมู่ 5 บ้านชมพูทอง หมู่ 6 บ้านโนนสง่า หมู่ 7 บ้านม่วงแก้ว หมู่ 8 บ้านศรีเมืองใหม่ หมู่ 9 บ้านมอใต้ หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง หมู่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ หมู่ 13 บ้านสันติสุข หมู่ 14 บ้านศรีเจริญ หมู่ 15 บ้านดอนหัน

พื้นที่

มีเนื้อที่ 36,437.5 ไร่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นที่ราบเนินสูงลาดเอียงอยู่ตรงกลาง มีแหล่งไม้ใช้สอยและป่าเสื่อมโทรม มีลำห้วยคือ ลำน้ำมอ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงสุกร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,142 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 725 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ถนนสายหลักสายหนองบัวลำภู - ชุมแพ เป็นถนนลาดยาง 8 กม.
- ถนนลาดยางสายหนองแก - บ้านดินทรายอ่อน ระยะทาง 5 กม.
- ถนนลูกรังจากอำเภอศรีบุญเรือง - บ้านห้วยไผ่ ระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไม้ดอกไม้ประดับ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง
2. เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง
3. โรงพยาบาลอำเภอศรีบุญเรือง
4. อบต.เมืองใหม่
5. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีบุญเรือง
6. สำนักการประถมศึกษาอำเภอ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำกระเทียมดอง
2 เสื่อกก
3 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
4 ผ้าลายน้ำไหล ผ้าลายน้ำไหล
5 เสื้อคลุมเอนกประสงค์ เสื้อคลุมเอนกประสงค์
6 เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป
7 ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดมากมาย เช่น เบญจมาศ เยบิร่า หน้าวัว กุหลาบ เอสเตอร์ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่สวยงาม ดอกใหญ่ คุณภาพดี

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

ตันหยงถักโครเชต์
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
พลอยกนก
หนองบัวลำภู