ข้อมูลตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีบุญเรือง มีจำนวน 16 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองเทศบาลตำบลจอมทอง จำนวน 7 หมู่บ้าน คือ บ้านศรีบุญเรือง ห้วยฮวก จอมทอง ลาดกรุงศรี ศรีวิชัย นาฝายและศรีนคร เป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของ อบต. ศรีบุญเรือง 8 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยหว้า นาแพง หนองแตง โคกสูง หนองบัวน้อย ศรีโพธิ์ทอง นาคำเหนือ โคกสวรรค์ และบ้านห้วยวังทอง

พื้นที่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับที่ราบเนินสูง ลาดเอียงจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกลงสู่ที่ราบลุ่ตอนกลางของตำบล มีพื้นที่ทั้งหมด 40,357 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทอผ้า
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,094 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 228 สายหนองบัวลำภู-ชุมแพ (จ.ขอนแก่น) และทางหลวงหมายเลข 2133 สายอำเภอศรีบุญเรือง ถึง อำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยตัดผ่านกลางพื้นที่ซึ่งเป็นเทศบาลตำบลจอมทอง

ผลิตภัณฑ์

มะม่วง,ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1.วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
2.วัดโนนรัง ก.
3.วัดสันติธรรมมาราม
4.วัดสามัคคีธรรม
5.วัดฐิติปัญญาณาราม
6.วัดศิริมงคล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จันทน์
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
3 ผ้าสายฝน ผ้าสายฝน
4 ผ้าไหมมัดหมี่ (นางลุน) ผ้าไหมมัดหมี่ (นางลุน)
5 ผ้าไหมมัดหมี่ (นางอวน) ผ้าไหมมัดหมี่ (นางอวน)
6 มะม่วง เป็นมะม่วงนอกฤดูกาล มีทั้งมะม่วงสุก และมะม่วงดิบ ผลโตขนาดได้มารตราฐาน

สินค้าโอทอป ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
หนองบัวลำภู
กลุ่มทอผ้า
หนองบัวลำภู
กลุ่มดอกไม้จันทน์
หนองบัวลำภู
ทอเสื่อกก
หนองบัวลำภู