ข้อมูลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองบัวใต้ เดิมขึ้นกับตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จ.อุดรธานี ปัจจุบันตำบลหนองบัวใต้ ขึ้นกับอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู แบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน ปัจจุบัน นายแก้ว บุตรวงศ์ เป็นกำนัน

พื้นที่

มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สลับที่ราบเนินสูง มีป่าเสื่อมโทรม มีพื้นที่ลาดเอียงจากด้านทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก มีแม่น้ำละพะเนียงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของ อบต.หนองบัวใต้ ซึ่งใช้หาปลา/การเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จงหนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม สานกระติ๊บ เลี้ยงปลา เลี้ยงโค-กระบือ ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,561 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 245 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.69 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

อำเภอศรีบุญเรืองถึงบ้านดอนปอ ตำบลหนองบัวใต้ 17 กิโลเมตร
จังหวัดหนองบัวลำภู ถึง ตำบลหนองบัวใต้ 31 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว, น้ำผึ้ง

สถานที่

1. บึงงิ้ว
2. ลำพะเนียง
3. บ่อน้ำโบราณ
4. โบสถ์ไม้โบราณ
5. ฝ่ายน้ำล้น
6. ดอนม่วง สถานโบราณ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงงิ้ว มีการจัดทำแพล่องกลางบึงงิ้ว มีอาหารพื้นบ้านจำหน่าย
2 สร้างเสี่ยน เป็นบ่อน้ำโบราณ อยู่ในวัดบ้านสร้างเสี่ยน มีการเล่าว่า บ่อน้ำนี้มีแสงสว่างตอนกลางคืน แต่ในปัจจุบันจะมีการแสงออกเป็นบางครั้งส่วนใหญ่จะเป็นวันพระ
3 โบสถ์ไม้โบราณ ตั้งอยู่วัดบ้านดอนปอ อายุโบสถ์ 100 ปี เป็นที่เคราพสักการะของชาวบ้าน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อกก-ไหล
2 เปลไม้ไผ่
3 กระติบข้าว กระติบข้าวคล้า มีหลายขนาด มีรูปทรงกระบอก ใช้เป็นภาชนะบรรจุข้าวเหนียว
4 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู